Lillehammer Olympiapark – Redegjørelse for aktsomhetsvurderinger ihht Åpenhetsloven

For 2023

Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold (åpenhetsloven trådte i kraft 1. juli 2022. Lillehammer Olympiapark AS er omfattet av lovens virkeområde, jf. §§ 2 og 3.

Åpenhetsloven § 4 pålegger selskapet å utføre aktsomhetsvurderinger med formål om å identifisere faktiske og mulige negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Etter lovens § 5 skal resultatene fra aktsomhetsvurderingene offentliggjøres gjennom en årlig redegjørelse.

Dette dokumentet inneholder en redegjørelse for aktsomhetsvurderingene selskapet har utført så langt. Formålet med redegjørelsen er å gi allmenheten innsikt i nøkkelfunnene fra aktsomhetsvurderingene, og hvilke tiltak selskapet har iverksatt.

Uavhengig av Åpenhetsloven er selskapet opptatt av å opptre ryddig og ærlig overfor ale vi har med å gjøre. Det være seg ansatte, kunder, leverandører og andre forretningsforbindelser.

Eksterne henvendelser vedrørende åpenhetsloven sendes til CEO, per.olav.andersen@olympiaparken.no, eller CFO lillas@olympiaparken.no

Organisering

Lillehammer Olympiapark er organisert som et aksjeselskap med tilhørende avdelinger for hvert enkelt driftssted. Selskapet er eid i sin helhet av Lillehammer kommune (100%).

Selskapet består av 5 tidligere olympiske anlegg, og har ansvaret for drift og vedlikehold av disse anleggene. I tillegg har selskapet over tid opparbeidet seg en stor arrangementsavdeling, som arrangerer større idrettsarrangement og andre kommersielle arrangement. Selskapet har over de siste årene hatt vekts i turistvirksomheten, og har utarbeidet flere prosjekter knyttet til turistdrift.

Alle anleggene er lokalisert i Lillehammer kommune.

Rutiner/retningslinjer

Hovedansvaret for oppfølging og etterlevelse av Åpenhetsloven er plassert hos administrasjonen i selskapet. Daglig leder i selskapet har det overordnede ansvaret for at Åpenhetsloven etterleves, herunder gjennomføringen og publiseringer av aktsomhetsvurderinger etter lovens §§ 4 og 5.

Styret i selskapet er bevisst sitt ansvar om ansvarlighet, og etterlevelse av Åpenhetsloven skal forankres i selskapets retningslinjer, både faktisk og operasjonelt.

Aktsomhetsvurderinger skal utføres i henhold til OECDs rammeverk for menneskerettigheter.

I henhold til selskapets retningslinjer skal det ved funn av faktiske eller mulige konsekvenser i Lillehammer Olympiapark eller i virksomheter knyttet til selskapet som kunde, samarbeidspartner eller leverandør vurderes om selskapets rutiner håndterer iverksettelse og oppfølging av tiltak. Der hvor rutinene ikke er dekkende for konsekvenser, oppdateres disse samtidig med at tiltak iverksettes.

Lillehammer Olympiapark skal være en inkluderende arbeidsplass uten noen form for diskriminering. Selskapet kartlegger arbeidsmiljøet og ansattes trivsel gjennom

medarbeidersamtaler og medarbeiderundersøkelser. Ny medarbeiderundersøkelse er planlagt gjennomført høsten 2024.

For oppfølging av leverandører og samarbeidspartnere vil selskapet gjennomføre en spørreundersøkelse basert på et utvalg. Utvalget vil være basert på størrelsen av samarbeidet eller innkjøpet. Undersøkelsene sendes ut høsten 24.

Planlagte tiltak

Selskapet driver sin virksomhet i Norge, og følger de lover og regler pålagt bedrifter i Norge. Lillehammer Olympiapark har egen HMS-ansatt som bidrar til kontroll og vernerunder, for å sikre at de ansatte i selskapet følger de gjeldende sikkerhetsregler og etablerte HMS-rutiner. Selskapet har etablert arbeidsmiljøutvalg. Baser på undersøkelsene selskapet har gjort er det ikke avdekket brudd på menneskerettighetene eller risikoer for uanstendige forhold. Selskapet etterstreber en løpende vurdering av disse forholdene, for å sikre at dette etterleves.

Siden selskapet nylig ble omfattet av regelverket rundt åpenhetsloven har ikke selskapet så langt avdekket forhold som har resultert i iverksettelse av tiltak. Kartleggingen som startes opp mot leverandører og samarbeidspartnere vil følges opp av selskapets administrasjon og selskapets styre utover høsten, slik at vi med god kartlegging kan identifisere de eventuelle risikoer som finnes.

Selskapets administrasjon og selskapets styre vil kontinuerlig arbeide med utarbeidelser av slike kartlegginger og tiltak som skal settes i gang, for å motvirke faktiske eller potensielle negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.